Dopravní stavby

silnice
dálnice
mosty
podchody
okružní křižovatky
chodníky
parkoviště

Ekologické stavby

čistírny odpadních vod
vodojemy
rekultivační práce
revitalizace vodních toků
sanace skládek
výstavba a oprava hrází
obnova rybníků

Inženýrské sítě

kanalizace
vodovody
meliorace
opravy a sanace inženýrských sítí
přeložky plynovodů

Bezvýkopové a speciální technologie

kopané protlaky až do průměru 2200mm
vrtané protlaky
řízené protlaky
rekonstrukce stávajících trubních vedení technologiemi berstlining, close-fit a relining

Průmyslové a inženýrské stavby

v energetice
při těžbě uhlí
občanská výstavba
výstavba průmyslových hal a zařízení

Výroba asfaltových směsí

výroba a pokládka asfaltových směsí
bourání a odfrézovaní starých asfaltových směsí
třídění a recyklace

Doprava a mechanizace

zemní práce
přeprava sypkých hmot
zajišťování zimní i letní údržby