Speciální práce

Protlaky

Hlavní výhodou bezvýkopové technologie je její minimální vliv na životní prostředí při zachování funkce křížených komunikací a inženýrských sítí a minimální energetická náročnost.

Technologie

Protlaky

Při protlačování ocelového potrubí se vtlačuje ocelová trouba (chránička) do horniny při současném odtěžování horniny uvnitř trouby. Rubanina těžená na čele protlaku je nakládána do vozíku, v něm dopravena potrubím do startovací jámy a odtud zvedacím zařízením na povrch na mezideponii nebo přímo k odvozu. Po zatlačení celé délky trouby se zvedacím zařízením vloží do startovací jámy další trouba, která se svaří s již zatlačenou troubou. Tento postup se opakuje, až do vytvoření celého protlaku.

Protlačování ocelových trub lze realizovat v zeminách a horninách 1. až 4. třídy těžitelnosti (ČSN 73 3050) a za pomoci trhacích prací malého rozsahu i v horninách třídy 5 až 7 za podmínek, že nejmenší protlačovaný průměr chráničky je DN 1000 mm. Podmínkou pro stanovení technologie protlačování a pracovního postupu je provedený geologický a hydrogeologický průzkum v místě startovací a koncové jámy.

Rozsah prováděných prací

  • Neřízený horizontální protlak zařízením "Krtek"
  • Vrtané protlaky z ocelových trub DN 300 - 900 mm zařízením American Augers 36-600 Turbo
  • Vrtané protlaky z ocelových trub DN 350 - 1200 mm zařízením VP 80/120
  • Ražení protlaků z železobetonových trub DN 1200 - 1500 mm
  • Ražení protlaku z železobetonových kolektorů 2400 x 2400 mm
  • Trhací práce malého rozsahu
  • Nasunutí vnitřních chrániček do protlaku a injektáž (betonáž) mezikruží

Řízené mikrotunelování

Malé průměry lze provádět řízeným mikrotunelováním, které nemá takové nároky na vyhloubení startovací a koncové jámy.

Technologie řízeného mikrotunelování

Prvním krokem je vybudování pilotního vrtu mezi dvěma body. K pronikání vrtné hlavy do zeminy je použito vysokotlakých vodních trysek. Vše je řízeno pomocí navigačního systému, který přesně hlásí polohu vrtací hlavy. Tímto způsobem je možné vyhýbat se podzemním překážkám.

Druhým krokem je rozšíření vrtu směrem k požadovanému průměru za pomocí vysokotlakých vodních trysek.Třetím krokem je rozšíření vrtu na požadovaný průměr při současném vtažení potrubí nebo kabelu.

Kontakt

Více v Divize a střediska

Obalovna

Použití výrobku

Asfaltové směsi se používají výhradně pro výstavbu nebo opravy komunikací. Specifikace užití jednotlivých asfaltovcýh směsí a litých asfaltů jsou uvedeny v ČSN 73 6121.

Kvalita

Systém řízení výroby asfaltových směsí v obalovně Teltomat Chabařovice je certifikován dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. certifikačním orgánemVýzkumným ústavem pozemních staveb. Kvalita vyrobených asfaltových směsí je pak pravidelně kontrolována odebíráním vzorků a jejich rozborem.

Kontakt

Více v Divize a střediska


Akreditovaná zkušební laboratoř

Více v Certifikované systémy