Kanalizace a ČOV - Děčín

Realizováno

Stavba byla rozdělena do dvou ucelených částí:

 • Celek 01 - Sběrač “A”
 • Celek 02 - Sběrač “B”
Technické údaje : 
Výtlačný řad 2xPEHD PE 100 PN 10 DN 710 v délce 3 583 m, dva podchody Labe prováděné bezvýkopovou technologií (řízené vrtání) 2x PEHD PE 100 PN 10 DN 630 v délce 316 m, výtlačný řad DN 355 v délce 417 m vč. podchodu Ploučnice, gravitační sběrač HOBAS DN 1000 v délce 671 m prováděný bezvýkopovou technologií v ražené štole, gravitační shybka pod Labem PEHD PE 100 PN 10 DN 355

Informace o stavbě

Účelem stavby je podchycení maximálního množství odpadních vod z města Děčína a jejich odvedení na ČOV v Boleticích. Zároveň je vybudován základní systém odkanalizování města na ČOV, který bude dále doplňován v dalších etapách výstavby. Základem systému je sběrač “A”, který podchytí hlavní stoku V z Děčína a Jílového na levém břehu Labe. Odpadní vody budou gravitačně svedeny do hlavní čerpací stanice odpadních vod V, odkud budou přečerpávány kanalizačním výtlakem 2xDN 710 na ČOV. Odpadní vody ze stok II, III a IV budou podchyceny a lokálními čerpacími stanicemi budou přečerpávány přímo do kanalizačního výtlaku. Sběrač “B” přivede do sběrače “A” odpadní vody z pravého břehu Labe. Podchod Labe je gravitační shybkou. Sběrač “B” podchytí gravitačně stoky XIII a XIV. Odpadní vody ze stok XX a XXIV budou do sběrače “B” přečerpávány čerpací stanicí odpadních vod Kamenická. Kanalizační systém je jednotný a bude odvádět jak splaškové tak i dešťové vody. Stavba úzce souvisí s otázkami tvorby a ochrany životního prostředí a koresponduje zejména se snahami o zlepšení kvality vody v Labi. Umístění stok a výtlaků vychází z celkové koncepce řešení odkanalizování města Děčína.

Projekt
Ekologické stavby

 • Investor:
  Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice
 • Datum výstavby:
  12/1999 - 12/2000
 • Finanční objem:
  5 345 809,- €
Phare

Zpět na přehled projektů