Profil společnosti

VHS patří mezi přední stavební firmy severozápadních Čech. Počátky společnosti Vodohospodářské stavby sahají až do roku 1953. Tehdy, před padesáti lety, se VHS specializovala na výstavbu vodovodů, kanalizačních řadů a vodohospodářských děl. Držela krok s moderními technologiemi a často byla přímo jejich průkopníky v tehdejším Československu. Postupem času se spektrum činností rozšiřovalo o plynovody, silniční stavby, mosty. Výrobní program dnes zahrnuje i čistírny odpadních vod, skládky, vodohospodářská díla, zemní práce, betonářské práce, dodávky investičních celků.

Pracujeme v systému managementu jakosti certifikovaném dle normy ČSN EN ISO 9001, environmentálním systému certifikovaném dle normy ČSN EN ISO 14001 a sytémumanagementu BOZP certifikovaném dle OHSAS 18001. Součástí VHS je i akreditovaná zkušební laboratoř č. 1280, která provádí zkoušky zemin, kameniva a asfaltových směsí. Podrobnější informace naleznete v sekci řízení jakosti.

Stavební činnost

Stěžejní činností VHS je výstavba a rekonstrukce silnic, dálnic a mostů, opravy místních komunikací, výstavby okružních křižovatek, chodníků, parkovišť a související práce. Druhou významnou oblast výkonů tvoří výstavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací, plynovodů, parovodů a čistíren odpadních vod.

Celé široké spektrum výrobního programu naleznete v sekci výrobní program.

Mezi významné investory, pro které VHS realizovala stavební díla patří: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SÚS, Severočeské doly Chomutov, ČEZ, Ministerstvo pro místní rozvoj - fond CBC PHARE, Krajský úřad Ústí nad Labem, Městské a Obecní úřady severočeských měst a obcí.

Naše stavby Vám budou věrné.

Obalovna

Obalovna

K zázemí VHS patří vlastní obalovny asfaltových živičných směsí v Chabařovicích poblíž Ústí nad Labem, která vyrábí i pro externí zákazníky.

Více »
Protlaky

Protlaky

Při ukládání inženýrských sítí využívá VHS také bezvýkopové technologie - protlaky pod komunikacemi, pod vodními toky a všude tam, kde otevřený výkop není možný nebo vhodný. Bezvýkopové ukládání podzemních inženýrských sítí provádíme též pomocí řízeného mikrotunelování s využitím vysokotlakého vodního paprsku.

Více »
Laboratoř

Laboratoř

Akreditovaná zkušební laboratoř certifikovaná dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Provádíme zkoušení hutnění asfaltových směsí a litých asfaltů; zkoušení kameniva, sypkých stavebních hmot a zemin.

Více »

Zaměstnanci a obrat

Ve VHS pracuje přes 750 zaměstnanců a roční obrat se pohybuje kolem miliardy a půl korun. Dynamický rozvoj firmy za posledních 10 let zachycuje následující graf:


Působnost VHS

Svými divizemi pokrývá VHS celé severozápadní Čechy: Liberec, Teplice, Ústí nad Labem, Most, Chomutov. Dále má společnost VHS divizi v Brně a nově také v Plzni, kde koupila společnost Plzeňské komunikace, s.r.o. Dočasná střediska jsou budována dle místa stavby - po celé ČR. Kontakty na jednotlivé divize a střediska naleznete v sekci divize a střediska.

V současné době VHS neustále upevňuje svou stabilní pozici na českém stavebním trhu. Pečlivě sledujeme vývoj na poli stavebnictví a podporujeme znalosti nových technologií a materiálů. Trvalým zázemím této firmy je dostatečná kapacita mechanizačních, dopravních, zdvihacích prostředků a speciálních strojů; odborný, sehraný kolektiv pracovníků a zkušenosti sbírané 50 let.