Řízení jakosti

Akreditovaná zkušební laboratoř

Součástí společnosti VHS je akreditovaná zkušební laboratoř č. 1280 - Zkušební laboratoř VHS - Teplice s.r.o. Laboratoř provádí zkoušky zemin, kameniva, asfaltových směsí. Osvědčení o akreditaci bylo vydáno po splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17025 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Laboratoř poskytuje služby interním i externím zákazníkům. Práce laboratoře je zákazníky hodnocena kladně a bez výhrad.

Oceněné dílo
Železniční most přes dálnici D8: Most na trati ČD Děčín - Oldřichov

Ocenění
Ocenění

Vedle mnoha silničních mostů stavěla VHS i most ocelový železniční, a to v rámci výstavby dálnice D8 na trati Děčín - Oldřichov u Duchcova. Jedná se o elegantní, přes 110 metrů dlouhý železniční most nad dálnicí D8 poblíž Ústí nad Labem.

324 tun těžkou ocelovou konstrukci mostu přezdívanou podle tvaru nosníků "velbloud" montéři sestavili na podpěrné konstrukci a už jako celek originálním způsobem zasunuli na vedle vystavěné železobetonové pilíře. Provoz na trati stavba přerušila na 70 dnů místo původně plánovaných 210 dnů.

Tato stavba byla oceněna Ministerstvem dopravy jako mostní dílo roku 2002 a obdržela cenu za použité technické řešení.

 
 • Ocenění
  Zemní práce
 • Ocenění
  Přeprava jednotlivých dílců mostu
 • Ocenění
  Příčný zásun ocelové konstrukce mostu na ložiska pilířů a opěr
 • Ocenění
  Příčný zásun ocelové konstrukce mostu na ložiska pilířů a opěr
 • Ocenění
  Cena státního fondu

Politika integrovaného systému řízení

 • kvalita
 • enviromentální management
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným je významnou stavební společností, která působí na trhu již přes padesát let. Zabývá se výstavbou silnic, mostů, inženýrských sítí, provádí zimní údržbu komunikací, realizuje ekologické stavby, pozemní průmyslové a inženýrské stavby, vodní díla, speciální práce (protlaky a řízené mikrotunelování) a pokládku asfaltových směsí.

Vedení společnosti zajišťuje fungování integrovaného systému řízení poskytováním zdrojů a pravidelným přezkoumáním s následnou korekcí systému. Zajišťujeme neustálou kontrolu procesů probíhajících v podniku, včetně dílčích podprocesů i jednotlivých činností. Hodnotíme jejich efektivnost jako zpětnou vazbu pro plánování změn v řízení a organizaci procesů ve společnosti Vedení společnosti podporuje jakékoli aktivity ke zlepšování a zdokonalování tohoto systému.

Jakost

Kromě interních aktivit jsou zdrojem podnětů ke zlepšování našich procesů i rozmanité požadavky zákazníků. Abychom mohli splnit požadavky zákazníka, včetně zákonných požadavků a požadavků předpisů, klademe velký důraz na komunikaci se zákazníkem a přesné informace.

Vzhledem k tomu, že pracujeme i s materiály a službami nakupovanými, je součástí naší péče o výslednou kvalitu služby i kontrola vstupů, které pro naši práci používáme.

Iniciujeme všechny partnery a dodavatele k tomu, aby uplatňovali a dodržovali zásady šetrného přístupu k životnímu prostředí, eliminovali rizika BOZP a PO a zajišťovali bezpečné chování svých zaměstnanců na společných pracovištích. K těmto zásadám se my dobrovolně budeme ve všech smluvních vztazích zavazovat.

Jsme si vědomi, že svou činností ovlivňujeme životní prostředí. Aby tento náš vliv byl co nejméně škodlivý, snažíme se používat ekologické materiály a moderní technologie, zkracovat dobu výstavby a recyklovat odpadové materiály. V rámci systému budeme stanovovat a kontrolovat své cíle s ohledem na zvyšování kvality, řešení minimalizace negativního vlivu na životní prostředí a vzniku negativních projevů na zdraví a životy pracovníků.

Základem systému je plnění požadavků platných zákonů, nařízeních a ostatních požadavků, kterým naše organizace podléhá. Další prioritou, která bude vždy zohledněna při našem rozhodování, je prevence znečišťování a prevence závažných rizik.

Všichni zaměstnanci jsou povinni zapojit se do integrovaného systému řízení, zúčastňovat se potřebných školení a podle získaných vědomostí jednat. Vedení se zavazuje zajistit potřebné vyškolení, které umožní zaměstnancům převzít dané odpovědnosti a pracovat v souladu s touto politikou.

Budeme zajišťovat soustavné a kvalifikované vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví osob a vzniku závažné havárie, přijímat a realizovat opatření k jejich minimalizaci a informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty.

Budeme zajišťovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti BOZP a PO a směrovat tyto zdroje přiměřeně podle závažnosti rizika. V případě naléhavosti zajišťovat rychlou nápravu zjištěných nedostatků. Všechny zaměstnance budeme trvale podporovat a motivovat k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví jiných osob, ochranu majetku společnosti a za bezpečnost v prostorách a lokalitách působení společnosti.

Tato politika integrovaného systému řízení jakosti, životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je závazná pro všechny zaměstnance společnosti Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným.

V Teplicích 2.3.2009

Oldřich Řáha
generální ředitel společnosti

Enviromentální profil

Prostředí

Společnost Vodohospodářské stavby je významnou stavební firmou s rozsáhlou výrobní činností a působností. Společnost si uvědomuje, že svými aktivitami zasahuje do životního prostředí, a proto usiluje o dodržení všech zákonných požadavků a provádí opatření související s ochranou životního prostředí. Pro naplňování stanovených cílů v oblasti ochrany přírody využívá společnost zavedeného sytému environmentálního managementu podle ISO 14001 tak, aby při neustále rostoucích výkonech minimálně zatěžovala životní prostředí.

Jsou identifikovány, dokumentovány a aktualizovány environmentální aspekty, která mohou mít významný dopad na životní prostředí při činnostech společnosti – např. vznik a uložení odpadů, znečištění vod, produkce emisí a VOC, únik provozních kapalin, zvýšená hlučnost apod. Registry environmentálních aspektů jsou zpracovávány pro každou organizační složku společnosti a pro jednotlivé stavby.

Na základě určení a vyhodnocení aspektů společnost každoročně stanovuje environmentální cíle, jež slouží jako hlavní nástroj pro naplňování integrované politiky. Environmentální cíle jsou rozpracovány do programů a stanovují měřitelné úkoly vedoucí ke snižování dopadů na životní prostředí.

Společnost přijímá preventivní opatření, aby zabránila nepříznivý dopadům na životní prostředí a neřešila pouze následky. Klade proto důraz na vzdělávání a výcvik pracovníků. V současné době je školení pracovníků prováděno vedoucími pracovníky v souladu se stanovenými postupy řízení environmentálního managementu.

Měření, monitorování a vyhodnocování jsou klíčovými činnostmi integrovaného systému řízení. Zásadou je, že každá činnost, produkt činnosti společnosti, nebo proces jsou řízeným a dokumentovaným způsobem kontrolovány v místě nebo okamžiku, který je významný jak pro prokázání jakosti, tak možném dopadu na životní prostředí. Společnost má vypracovány postupy pro stanovená monitorování a měření.

Společnost Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným se zavazuje k pravidelnému vyhodnocování environmentálního profilu.

V Teplicích 2.4.2009

Oldřich Řáha
generální ředitel společnosti

Politika jakosti akreditované zkušební laboratoře

Vedení laboratoře se zavazuje, že zkoušky budou prováděny podle platných ČSN a podle požadavků zákazníka, za předpokladu, že požadavky nebudou v rozporu s ČSN.

Vedení laboratoře prohlašuje, že úroveň služeb pro jednotlivé zákazníky bude stejná a nebudou se činit rozdíly mezi zákazníky.

Vedení laboratoře prohlašuje, že bude stanovovat konkrétní cíle minimálně 1x ročně.

Vedení laboratoře prohlašuje, že pracovníci jsou seznámeni s dokumentací systému jakosti a uplatňují stanovenou politiku a postupy při své práci.

Vedení laboratoře se zavazuje, že činnost laboratoře bude v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025.

V Chabařovicích 6.11.2003

Ladislav Vomastek
vedoucí laboratoře